PROGRAM DYDAKTYCZNY

Program dydaktyczny Wilanowskiego Przedszkola zapewnia dzieciom doskonałe przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej uwzględniając przy tym pełen, harmonijny i wszechstronny rozwój ( intelektualny, fizyczny, społeczny, emocjonalny oraz twórczy). Szeroki wachlarz zajęć inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Poprzez zajęcia artystyczne (plastyczne, ceramiczne, muzyczne, teatralne, dramę), wiele zabaw sportowych i edukacyjnych rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność przedszkolaków. Pozwala to na przyswajanie wiadomości
i kształtowanie umiejętności, zapewniając dziecku najlepsze szanse edukacyjne w atmosferze dobrej zabawy.

Program Wilanowskiego Przedszkola jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Realizujemy także program rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego tzw. „Zerówki”.

Wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi, m.in.:

  • Glottodydaktyka – B. Rocławskiego;
  • Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
  • Ruch rozwijający – W. Sherborne
  • Mobilna Rekreacja Muzyczna – M. Kieryła
  • Pedagogika Zabawy
  • Klanza
  • Drama
  • Elementy kinezjologii edukacyjnej

Mamy również szereg własnych programów autorskich.